[O nas...] Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej
 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ROZWÓJ KADRY

 

     Działalność naukowa od roku 1958 koncentrowała się na metodach klasyfikacji gruntów i badaniach wytrzymałości na ściskanie gruntów spoistych (prof. mgr inż. Bolesław Rossiński). Tematyka pracy naukowej po 1958 roku obejmuje dwie różne dziedziny:

 •      Zakład Mechaniki Gruntów i Fundamentowania (prof. Adam Radzikowski) zajmował się zagadnieniami budowli hydrotechnicznych, odwadniania terenów miejskich i rolniczych, szkodami górniczymi, ochroną wód i gruntów przed skażeniami paliwami płynnymi. Wykonano prace studialne dotyczące wpływu szkód górniczych na projekty nowych kanałów żeglugowych i zbiorników energetycznych na rzece Odrze.

 •      Zakład Geologii i Petrografii (dr Krzysztof Schoeneich) zajmował się głównie problematyką ruchów współczesnych skorupy ziemskiej, zmian linii brzegowej Bałtyku oraz zasobami wod podziemnych regionu szczecińskiego i metodami prognozowania tych zasobów.

     Po roku 1970 Katedra Geotechniki wykonała m.in. następujące prace:

     Opracowanie mapy warunków geologiczno - inżynierskich Międzyodrza

     Przeprowadzenie badań dotyczących sedymentacji minerałów ciężkich w rejonie przybrzeżnym

     Katedra Geotechniki zajmowała się również problematyką optymalizacji posadowienia obiektów inżynierskich, zwłaszcza na gruntach słabych, statecznością obiektow przemysłowych na tle warunków gruntowych, analizą stateczności skarp i nasypów, wpływem mrozu na nośność gruntów spoistych, problematyką lokalizacji komunalnych składowisk odpadówi z uwzględnieniem hydrogeologicznej ochrony środowiska. Wykonano studialne prace geologiczno-inżynierskie do Mapy Geologicznej Polski 1 : 50 000 dla Instytutu Geologicznego w Warszawie obejmujące arkusze : Dołuje, Gryfino, Kołobrzeg, Police, Ustronie Morskie, Wielgowo.

     W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych podjęto badania rozszerzające dotychczasowy profil zakładu (od 1990 roku Katedry) o hydraulikę (przepływy stratyfikowane, ujęcia selektywne, rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w ciekach i zbiornikach, ruch rumowiska), ochronę środowiska gruntowego i wodnego oraz wykorzystanie energii geotermalnej do celów grzewczych (prof. Zygmunt Meyer).

     W ramach centralnego programu badawczego: CPBP 03.09. Grupa tematyczna 3 Modele wymiany i transportu pędu, ciepła i masy w rzekach, zbiornikach wodnych i wodach gruntowych realizowano temat 5 - "Model transportu i wymiany masy w przepływach stratyfikowanych" (kier. prof. Meyer) w latach 1986 - 1990.

W ramach grantów KBN realizowano:

 • "Model matematyczny jakości wody w ujściowym odcinku rzeki" lata 1991-1994 (prof. Zygmunt Meyer);
 • "Program gospodarki wodnej i ściekowej oraz ochrony środowiska wodnego dolnej Odry" lata 1994-96 ( prof. Zygmunt Meyer);
 • "Optymalizacja, pozyskiwanie i wykorzystanie ciepła geotermalnego" - projekt celowy pt. "Ciepłownia geotermalna w Pyrzycach" (prof. Z. Meyer) 1993-1995.
  Prof. Zygmunt Meyer był głównym wykonawcą projektu budowy ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach k/Szczecina. Jest to pierwszy w Polsce w pełnej skali miejski system grzewczy oparty o ciepłownię geotermalną . Ciepłownia o mocy 50 MW jest pierwszą w Polsce instalacją wykorzystującą ciepło z głębi ziemi (1650 m). Uruchomienie ciepłowni nastąpiło w grudniu 1995.

     Aktualnie działalność naukowa w Katedrze obejmuje następujące zagadnienia:

   1) Modelowanie transportu rumowiska w rzece jako podstawy do wymiarowania zakresu prac w infrastrukturze komunikacyjnej.
   2) Opis konsolidacji gruntów słabych (torfów) z uwzględnieniem zmian parametrów gruntowych wywołanych tą kosolidacją.
   3) Gospodarcze wykorzystanie gruntów antropogenicznych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów poelektrownianych.
   4) Modelowanie palowych ustrojów obciążonych zmienną siłą poziomą w złożonych warunach geotechnicznych.

  Nad zagadnieniami tymi pracuje zespół w skaładzie:
  prof. dr hab. inż Zygmunt Meyer - kierownik zakładu MGiF

 • dr inż Roman Bednarek
 • dr inż Andrzej Pozlewicz
 • dr inż Tomasz Kozłowski
 • dr inż Adam Krupiński
 • dr inż Grzegorz Szmechel
 • mgr inż Julita Szutowicz

  oraz

   1) Badania geologiczne obszarów przymorskich jako terenów pod przyszły rozwój infrastruktury regionu.
   2) Badania geodynamiczne strefy podłudniowego bałtyku.
   3) Badania procesów sedymentacyjnych w geologii w celu określenia cech podłoża budwlanego.

  Nad zagadnieniami tymi pracuje zespół w skaładzie:
prof. dr hab. inż Ryszard Coufal - Kierownik Katedry oraz kierownik zakładu GliH

 • dr hab Marek Tarnawski
 • dr Cyprian Seul
 • dr Leszek Kaszubowski

       Ważniejsze prace naukowe pracowników Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii:

  • R.Racinowski - "Dynamika środowiska sedymentacyjnego strefy brzegowej Pomorza Zachodniego w świetle badań minerałów ciężkich i uziarnienia osadów" Prace naukowe PS, 4, Szczecin 1974.
  • R.Racinowski, A.Sochan - "Próba charakterystyki litostratygraficznej osadów plejstoceńskich północnej części Pobrzeża Szczecińskiego". Prace Naukowe PS 128, Szczecin 1981.
  • R.Racinowski, J.Baraniecki - "Przydatność litologicznych wskaźników dla charakteryzowania wzdłużbrzegowego potoku rumowiska na polskim wybrzeżu Bałtyku" 1990 rok, Rozprawy Hydrotechniczne. Gdańsk. 1990.
  • R.Racinowski, C. Seul, S.Dobrzyński - "Badanie strefy brzegowej Bałtyku". Prace Naukowe PS 459, Szczecin 1992.
  • R.Racinowski - "Uwagi o wykorzystaniu wyników analiz minerałów ciężkich w problematyce badań osadów czwartorzędowych Polski" 1992 rok. 
  • Kaszubowski L.J. - “Middle and late Holocene transgressions of the Baltic Sea on the central Polish coast”. Journal of Coastal Research, Fort Lauderdale, Florida, USA 1992  
  • Kaszubowski L.J. – “Curve of eustatic sea-level changes of the Baltic for middle and late Holocene”. Abstract Volume of the Fourth Marine Geological Conference, October 24-27, Uppsala, Sweden 1995   
  • Kaszubowski L.J. – “Geomorphology and Contemporary Evolution of the Western Polish Coast”. Journal of Coastal Research, vol.12, no.2, Florida, USA 1996 
  • Kaszubowski L.J. – “Contemporary evolutional trends of the central Polish coast”. Proceedings of the International Conference on The Non-steady State of the Inner Shelf and   Shoreline: Coastal Change on the Time Scale of Decades to Millennia in the late Quaternary, November 9-12, Honolulu, Hawaii, USA 1999  
  • Kaszubowski L.J., Coufal R. - “Explorations of the fossil river valleys from the Eemian Interglacial with fresh water by the aid of seismic method”. International Conference on Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform- Geo- Pomerania September 24-26, Szczecin 2007, Poland. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften, Heft 53, 2007 
  • Kaszubowski L.J., Coufal R. – Preliminary engineering-geological division of the Baltic Sea bottom (Polish part) in the light of geological maps of the Baltic and  seismoacoustic research”. Proceedings of the 11th Baltic Sea Geotechnical Conference, Gdańsk, Poland 2008  
  • Kaszubowski L.J., Coufal R. – „Wstępny podział geologiczno-inżynierski dna polskiej części Morza Bałtyckiego”. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3, Gdańsk 2010     
  • Kaszubowski L.J. – „Jednostki sejsmostratygraficzne Mierzei Dziwnowskiej”. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3, Gdańsk 2010     
  • Kaszubowski L.J., Coufal R. – „Analiza geologiczno-inżynierska dna polskiej części Morza Bałtyckiego”. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, nr 446 (2), Warszawa 2011     
  • Kaszubowski L.J. – „Wpływ współczesnych ruchów pionowych podłoża na niestabilność infrastruktury budowlano-drogowej”. Przegląd Geologiczny, vol.62, nr 10/2, Warszawa 2014b, s.601-608.      
  • Kaszubowski L.J., Coufal R. – „Wytrzymałość na ścinanie i ściskanie gruntów polskiego Bałtyku na głębokości 10 i 20 m poniżej dna morskiego”. Przegląd Geologiczny, vol.62, nr 10/2, Warszawa 2014c, s.609-620.      

       Ważniejsze prace naukowe opublikowane przez pracowników Zakładu Mechaniki Gruntów i Fundamentowania w ostatnich latach:

  • Z.Meyer - "Vertical Circulation in Density-Stratifield Reservois" Encyclopedia of Fluid Mechanics (USA) 1986
  • Z.Meyer - "Empirical Model of Peat Consolidation" Wydawnictwo P.S. 1993
  • Z.Meyer - "Geothermal Heating Plant in Pyrzyce, North West Poland"
   Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Ciepła AGH Kraków 1993
  • Z.Meyer, M.Stopa - "Projektowanie nasypu na gruntach organicznych z uwzględnieniem wpływu ich konsolidacji" Inżynieria Morska i Geotechnika 1994
  • Z.Meyer, R.Coufal - "Wind shear stress affested sediment transport at river mouth"
   IAHR Congress, Mississipi (USA) 1993
  • M.Priebe-Piechowska - "Doświadczalne określenie współczynników dwuparametrowego podłoża sprężystego przy obliczaniu fundamentu stopowego" Praca doktorska WBiA PS 1980
  • M.Priebe-Piechowska - "Geological History of Sand and its Compressibility" IASMiF Congress, Copenhaga 1995
  • A.Pozlewicz - "Dyfuzja zanieczyszczeń w stratyfikowanym polu przepływu wywołanym selektywnym ujęciem wody" Monografia PAN 1991
  • R.Coufal - "Model matematyczny ruchu rumowiska w ujściowym odcinku rzeki uwzględniający oddziaływanie wiatru" Praca doktorska WBiA PS 1992
  • R.Coufal - "Zmiany położenia dna rzeki wywołane ruchem rumowiska w ujściowym odcinku rzeki" Praca habilitacyjna PNPS nr 515 1995
  • A.Pozlewicz - "An Importance of Field Measurements for Pollution Transport Rates Evaluation" - "Hydraulic and Environmental Modelling of Coastal, Estuarine and River Waters" Bradford (Wielka Brytania) 1992

       Aktywność pracowników Katedry przejawiała się również w organizacji konferencji i seminariów naukowych. W ciągu ubiegłego dziesięciolecia Katedra organizowała bądź współorganizowala m.in. następujące konferencje naukowe i sympozja :

  • sesja naukowa z okazji 80-tej rocznicy urodzin prof. dr hab.inż. Adama Radzikowskiego "Współczesne problemy hydro- i geotechniki" 1989 rok.
  • "Wybrane problemy badawcze szczecińskiego pasa przymorskiego" (z Komitetem Badań Morza PAN) 1988 rok.
  • I Pomorskie Geoforum "Problemy badawcze i utylitarne geosfery Pomorza i Bałtyku Południowego" 1989 rok.
  • "Problematyka badań morza w Rejonie Szczecińskim" - sesja naukowa zorganizowana z okazji Zebrania Plenarnego Badań Morza PAN, 1990 rok.
  • "International Seminar on Environment Protection - Regional Problems" , co roku:
   1991, 1992, 1993, ... 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 rok.
  • II Sejmik Ekologiczny "Zasady wprowadzenia organizacji i funkcjonowania metody klosza dla aglomeracji szczecińskiej" 1992 rok.
  • "Energia geotermiczna w ochronie środowiska" 1992 rok.
  • "Sesja Naukowa z okazji 45-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury" 1992 rok.
  • "Regionalne problemy ochrony środowiska od 1993 do 2011" 1992 rok.

       Wyrazem uznania dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników Katedry były wielokrotnie przyznawane nagrody przez władze Politechniki Szczecińskiej, Ministra Edukacji Narodowej ( prof. Zygmunt Meyer - I i II stopnia, prof. R.Racinowski II stopnia, prof. R. Coufal - I stopnia) , władze państwowe (Krzyż Kawalerskii oraz Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - prof. Zygmunt Meyer, Krzyż Kawalerskii Orderu Odrodzenia Polskiprof. R. Racinowski), Szczecińskie Towarzystwo Naukowe (dr Andrzej Pozlewicz - medal STN "Amicus Scientiae et Veritatis").

       Pracownicy Katedry Geotechniki biorą udział w pracach komitetów naukowych i redakcjach czasopism naukowych takich jak:

  • Komitet Inzynierii Lądowej i Wodnej PAN (prof. Z. Meyer, prof. R. Coufal)
  • Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Komisja Litologii i Genezy Osadów Czwartorzędowych (prof.Roman Racinowski, dr C. Seul, dr L. Kaszubowski)
  • Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Geologicznego (prof. Roman Racinowski)
  • International Association for Hydraulic Research (prof. Zygmunt Meyer, dr Andrzej Pozlewicz)
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania (prof. Zygmunt Meyer, prof. R. Coufal)
  • Polski Komitet Geotechniki, Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie (prof. Zygmunt Meyer, dr hab. inż. prof. nadzw. Ryszard Coufal - Prezes Zarządu Oddziału, dr Małgorzata Priebe-Piechowska, dr Tomasz Kozłowski)
  • Szczecińskie Towarzystwo Naukowe (prof. Zygmunt Meyer, prof. R.Racinowski)
  • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział w Szczecinie (prof. Zygmunt Meyer)
  • Rada Naukowa Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku ( prof. Zygmunt Meyer)
  • Rada Naukowa Instytutu Morskiego w Gdańsku ( prof. Zygmunt Meyer)
  • Rada Programowo-Naukowa Czasopisma "Inżynieria Morska i Geotechnika" w Gdańsku (prof. Zygmunt Meyer - Przewodniczący)
  • Międzynarodowa Asocjacja Geotermalna (prof. Z. Meyer)
  • Polska Asocjacja Geotermalna (prof. Z. Meyer)
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne (prof. R. Racinowski)
  • Komitet Badań Morza PAN, Sekcja Geologii i Geofizyki Morza (prof. R.Racinowski, dr L. Kaszubowski)
  • Komitet Badań Czwartorzędu, Komisja Neotektoniki (dr L.Kaszubowski)
  • Komitet Badań Czwartorzędu, Komisja Stratygrafii (dr L.Kaszubowski)
  • Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie (dr L.Kaszubowski-Przewodniczący)
  • Coastal Education and Research Foundation-USA (dr L.Kaszubowski)
  • Komitet Gospodarki Wodnej PAN (prof. Z. Meyer)
  • Krajowa Komisja Oceny Oddziaływania na środowisko przy Ministrze środowiska (prof. Z. Meyer)
  • Asociation of European Civil Enginering Faculties (prof. Z. Meyer)

       Wyrazem wzrastających dokonań pracowników Katedry Geotechniki jest uzyskiwanie kolejnych stopni i tytułów naukowych. Spośród obecnie zatrudnionych następujący pracownicy uzyskali kolejne tytuły naukowe będąc pracownikami Katedry :

  • prof. dr hab.inż. Ryszard Coufal - tytuł naukowy profesora w 2014 roku.
  • prof. dr hab.inż. Zygmunt Meyer - tytuł naukowy profesora w 1992 roku
  • prof. dr hab. Roman Racinowski - tytuł naukowy profesora w 1989 roku